Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïrp s p o o k-

was bytia middennagt, toen zy door eene andere poort in de ftad terug keerden. De ftraat van de poort, naar hunne wooning lag voorby het Catharine-of-Nieuwftadter.kerkhof 9 over het welke een nader voetpad liep,. Als jonge ftudenten, die boven den volkswaan , als of het in het fpookuur op de begraafplaatfen niet veilig zoude zyn, verbeven waren, llócgen zy onwillekeurig dit naaste 3>ad in. Geen hunner dagt in het begin aan de graven, die ter wederzyden van hun waren, en tusfcben welken zv doorwandelden, tot dat zy plotslyk, en genoegzaam alle te gelyk, bemerkten, dat uit het nieuwfte graf de gröotfte helft van een in het wit gekleed lyk uitftak, bet welk, naar de beweging te oordeelen, hetzelve gebeel poogde te ontwortelen. .

Men kan ligt denken — das verhaalde de beer hartmann —- dat wy, hoe vry wy ©ok' ons zeiven van fpookvrees geloofden, by dezen aanblik toch hevig ontftelden. Wy ftonden eenige minuuten als vastgenageld op de plaats ftil, en ftaarden met opgefperde oogen

Sluiten