Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V F tl T E L L I N O E Ny 13-.

zynen gewezenen heer, te wreeken , en hem •door zyne verfchyning eenigzins te tugtigen.

Op- zekeren tyd, dat de majoor eenige vrienden by zich had, moest hy , om eene of andere bezigheid , een oogenblik in de keuken zyn. By zyne gasten- te mg komende , trad hy geheel ontfteld en doodbleekln de • kamer, hield, alvoorens de deur toe te doen, dezelve eenigen tyd, als verfteend, in' de hand, zag met onafgewende blikken naar eene plaats op den vloer, van waar hy gekomen was, en wierp eindelyk de deur misnoegd agter zich toe.

Men verwonderde zich te meer over deze pantomine van den majoor , daar men diergelyke vreesbetooning van hem , die onverfchrokken den dood zelf honderdmaaien onder de oogen gezien had, niet gewoon was. In het eerst beantwoordde by de, hem des»• wegens gedaan wordende vraagen , flegts met een veelbeduidend hoofdfchudden.. Na een}»», ge oogenblikken echter zeide hy ,-half toornig.:„ïs het nier om dol te worden dat ik j, vreezen ,. voor een nktéi vreezet: kan ? ik.

„dioosr

Sluiten