Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

137

cn vonden — niets. Zy wierpen een' vlugtigen bük in de knegtskamer, welke tegen over die van den majoor was', en gingen van daar in het daar naast aan zynde vertrek, dat echter geheel ledig was. Door de knegtskamer willende terug keeien, zagen zy nog eens rond in dezelve, en ziet! daar zat de geest van den overledenen Wilhelm, in zyn doodshembd, op het bed, agter de deur! —- Zy krompen te zameu Van fchrik , zag^n de verfchyning met onderzoekende oogen aan, en ontlielden nog heviger, toen de geest den mond opende, om te fpreeken.

„Ach God!» zeide hy, „ Wat hebt £y dan «toch met my uitgevoerd? Een "krank „ mensch zoo in het bloote hémbd in de kott„de houtfchuur te leggen, dat is toch hard, „zeer bard! Nauwlyks heb ik my zeiven » hier naar toe kunnen flecpen, om my we„der een weinig te verwarmen."

Men zag nu wel wat 'er van de zaak was. De grootfte verwondering kwam nu in plaats van den fchrik, en een gevoel van medelyden verdro"g d« fpookvrees. Men lag den

ar-

Sluiten