Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

S P O O K-

armen , uit den fchyndood ontwaakten, die», naar te bed, en ylde vervolgens, om van deze terugkeering in het leven zynen meester te verwittigen en hulpmiddelen voor den onwagtigen gereed te maakenv De poogingen echter van den daar by gehaalden geneesheer waren te vergeefs j de kranke IVühelm, die reeds zederd agt en veertig uuren als een wezenlyc dooden behandeld was, en zonder eenig dekfel in een koude houtfchaur gelegen had, ftierf indedaad , en veirees niet weücv Alles wat dit opflikkeren zyner laatfte levensvonken voor den ftervenden bewerkt had, was, dat hy nu niet levendig, en eenige dagen Iaater begraven wierd, dan zonder deze zyne ontwaaking zou gefchied zyn.

XVI.

Sluiten