Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14° SPOOK-

gewoonlyke dragt was geweest) met eenen blooten fabel, des nagts tusfchen twaalf en één uuren,aan den rhynöever duidelyk gezien hebben. Indedaad werden ook zelfs de fchildwacluen in dezen omtrek verfcbeiden maaien door hem van hunne posten verdreven. Het denkend gedeelte der inwooners van Coblentz vermoedde zeker, dat hier bedrog onder fchuilde ; doch geen derzelven had moeds genoeg, de zaak grondig te onderzoeken.

Eiodelyk deed zich een ftudent op, die zot en vermetel genoeg was, om het geheel alléén tegen den geest van dezen, in zyn leven zoo dapperen, generaal te willen wangen. Hy ging ten dien einde in eenen maanlichten nagt om elf uuren, naar zyne meening met behoorlyke voorzigtigheid, geheel alléén naar het oord, alwaar het fpook zich reeds dik. wils had laaten zien. Zyne voorzorgen tegen alle mogelyke ongevallen beftonden enkel daarin, dat hy zich met fabel en pistoolen wapende, en met eenigen zyner makkers affprak, dat, indien hy na eenige uuren niet

we--

Sluiten