Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

146* spook-

deze gelegenheid waar, om dezelven, den een na den ander', vriendfchaplyk te bezoeken. Onder anderen reed ik, verzekl van mynen krygsmakker, den toeumaaligen adjudant, en in het jaar 1796 als overfte overleden vryheer von czettkitz, op den aiften February naar Putzen, een naby Schweidmtz gelegen landgoed, om de familie van den oveiften luitenant baron von c zettbitz, die i" dien tyd aldaar met verlof was, t'e bezoeken. Het gantfche gezelfchap -was'zoodanig tot vrolykhcid geftemd, datwy eerst laat in den avond begonnen te denken, om naar bet regiment te rug tekeeren. Hierby kwam nog, dat 'er reeds dik fneeuar en wy dooreen aanhoudende jagtfneeuw Jokten ryden. Wy zouden bezwaarlyk de vriendelyké aanzoeken der dames, die ons pooien te overreden, om aldaar te vernag•ten*.hebben kunnen wederftaan, indien met onze pdgt en onze iever voor den dienst nog fterkec dryfveeren waren geweest. De adjudant moest, den anderen morgen vroeg by < 'het rapport in het garnizoen zyn, en ik wi|

Sluiten