Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï43 spook-

oord , waar de nagtgeest zyn verblyf hield, en den reizenden —• zoo niet al den hal* omdraaide — ten minden vrees aanjoeg.

De weg naar Reichcnboch ligt, naamlyk, tusfchen GröMtz en Faulbruck, over den zoogenaamdeu Ruhberg heen. Op'dezen donden toenmaals, omtrent twaalf fchreden ter linkèrzyde van den weg, de overblyfzels van een groot gebouw uit den gryzen voortyd , die door het volk den ouden Jodentempel genoemd werden, waarfchynlyk echter om geene andere reden, dan dewyl de voorby reisenden dikwils om middennagt een geruisen daur in meenden geboord te hebben, zeer gelyk aan dat, welk talryke vergaderingen in de fynagogen vetoorzaaken. „Natuurlyk," dagten wy,,,zal de wind,

„die in de dilte van den nagt zeer hoorbaar „door deze, op zich zelve daande, ruïne „heen zuist, d^n vreesagtigen angst aanjaagen, „terwyl hunne verbeeldingskragt het wezen-

„(y* gehoorde geruisch oneindig vergroot,

, en het hun dus aan eene bovennatuurlyke „oorzaak doet toefchryven."

Docb

Sluiten