Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15^

s p o o k-

ncn keten. De poortier, mogelyk even vrees, agtig als myn vriend, opent niet tcrrtond de poort, nmt eerst een klein vengfter in dezelve, om te zien wie zich 'er vóór bevond. „ Ei," zegt by, waar komt gy dan nog van „daan?" te gejyk de poort open doende. En wie treedt nu daar binnen ? Ongetwyfeld po nas, met den kop onder de armen I — 6 neen, het was des molenaars — ezelt *i4 Ja, indedaad een ezel, en wel een vierbeem'ge!

Maar wat zogt die by j 0 n a s onder het rad ? *mh Daar was by ook niet. ±x Waarfchynlyk is de zamenhang dezer gebeurenis dus: De ftad Leipzig heek enkel watermolens, wier eigenaars, tot het baaien van bet koorn en wedcrbrengen van het meel, ezels houden, welke hetzelve ook buiten de ftad naar de omliggende dorpen vervoeren. Ditmaal was de ezeldryver eerst laat in den avond van een dorp terug gekeerd. Een zyner ezels bad zich, mogelyk by eert haverveld, wat lang opgehouden, en was terug gebleven, zonder dat de dfyvet hem onder den

ho©i>,

Sluiten