Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. l6i

fchyning te bezwceren. Myne nieuwsgierigheid naar den zaraenhang dezer zaak deed my den capucyner, die in dezelfde herberg t'huis was, verzoeken, by de bezweering tegenwoordig te mogen zyn. Hy floeg my dit in den beginne plat af; doch na dat wy te zamen eenige flesfchen hongaarfchen wyngeledigd hadden, nam hy 'er genoegen in,, dat ik, als draager van het wywatervat, met hem dit avontuur zoude bywoonen.

Daar myn oogmerk was , den gewaandeu geest, indien het mogelyk ware, te ontmaskeren, vernam ik in ftilte naar de wyze, op welke de fpookende boer gewoonlyk verfcheen, cn bekwam naricht, dat hy door den tuin in het huis, en vervolgens in de kamer van het meisje plagt te komen.

Een ftoutmoedige knegt was van ons aant. fche reisgezelfebap-de eenigfie, welke ~zich nevens my met het onderzoek der zaak wilde inJaaten, na dat ik hem eene geëvenredigdebclooning daar voor had' toegezegd. Hy moest tegens den nagt zich in den tuin ver. tergen, zoo, dat hy wel zien, maarniet

Sluiten