Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S ï» 0 0 K-

„myne. Hy beloofde my daar voor uit ,, dankbaarheid zyne dogter, dewyl hy wist , „dat ik haar beminde, en dat zy my ook „ wel mogt lyden. Korten tyd daarna begon ,,ik als fchrynwerkersgezel éene reis, van „welke ik vóór veertien dagen terug keerde, „en vond, heisas! den redelyken man dood. „ De ryke moeder gelooft rui aan het woord „van den overledenen niet gehouden te zyn, „en wi! my haare dogter niet geven, dewyl „ik arm ben. Ik befloot dus haare, my be„kende, fpookvrees my ten nutte temaaken, „en haar door nagtverfchynirigen tot bewilli„ging te nóodzaaken, vermits ik ligt kon „voorzien, dat zy my voor den geest van „haaren overkden echtgenoot zoude houden. „ Waarfchynlyk ben "ik thans de vervulling „myner wtnf'chen naby, dewyl ik nu het doel „ myner verfchyning — om niet aan de fpraak „ bekend te worden — op den muur gefckreven „heb. De moeder zal nu wel van gevoelen „ veranderen , al ware het flegts , omnietver„der door den geest verontrust te worden. >, Thans, myne heeren! is myn noodlot in

uwe

Sluiten