Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- V ïï U V E h L I N O E N. IO/

„uwe handen, Zoudt gy my wel door uwe „ ftilzwygendueid gelukkig willen maaken?"

Hoe zouden wy onder zulks omftandighe* öen dezen fpooker zyn verzoek hebhen kunnen ontzeggen? — Wy verzekerden hem, dat by van ons niets te vreezen had, en onderzogten vervolgens zynen opfchik nader.

Hy had in de onderfte opening van een doodshoofd een ftok geftoken, aan welke een brandende lamp was vastgemaakt, en waaraan, digt onder het doodshoofd, een wie laken gehc-gt was, hetwelk hem, wannetr hy den ftok in.de hand hield, tot over de kuiten bedekte. Zyne fchoenen had hy voor de tuindeur laaten ftaan, en was op de bloote witte koüsfen het huis ingeflupen.

Ik ging nu inet den bedienden naar de heiberg terug, en vond daar de pater uitgeIsaten van vreugd, over den waan van eene arme ziel gered te hebben.

Den volgenden dag drongen wy alle by de weduwe aan , dat zy de begeerte van haaren zaligen man zoude vervullen , op dat hy fpoedig

Sluiten