Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I*j

fpookagtige kerkhofsverfchyning derwaards ge. lokt waren, hoorden hec onderaardfche geileen, zonder poogingen te doen, om zich te overtuigen, of hetzelve een» natuurlyken , dan wel een' bovennatuurlyken oorfproni bad. , 1 5

Den anderen morgen verzamelden zich reeds vroeg een hoop nieuwsgierigen by het kerkhof, waar bet den voorgaanden nagt gefpookt had. Men wees met vingers naar eene plaats van hetzelve, en lagchte overluid over het in den grond ontdekte fpook — over eenen ouden, liederlyken bedelaar, die den avond te vooren in het duister over-het kerkhof gegaan, en in zyne dronkenfchap in een diep, nieuwgegraven graf getuimeld was. Uit een ligte wond aan zyn hoofd befloot men, dat hy met hetzelve het eerst naar beneden gekomen was , en dat hy over de tiaar door veroorzaakte pyn, zoo wel als wegens zyn koel en hard nagtleger, geiteend en gekermd , en dus dezen onderanrdfchen klaagtoon voordgebragt had.

H • XXI.

Sluiten