Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174

* r o o s-

welke haar in haare eenzaamheid by dezen onverwagten aanblik overviel, boven alle befchryving. Zy gaf een' luiden gil, en vloog als een pyl door eene zydeur naar de /kapkamer van haaren meester. Nauwlyks had zy dezen opgewekt, en door haaren zïgtbaaren angst het gantfche huisgezin met vrees vervuld, of zy zagen reeds alle den geest, in een doodshembd en met een Jykbleek gelaat , in eenen arrr.ftoel in de flaapkamer zitten, zonder dat zy echter bemerkt hadden, hoe hy in dezelve gekomen was. Het fchriklykfte by deze verfchyning was, dat deze armftoel digt aan de eenigfte deur der kamer ftond, zoo dot niemand konde ontvlugteu, zonder kort langs den geest voorby te gaan. Het fpook rolden de vonkende oogen zoo vreeslyk in het hoofd rond , en het maakte zulke affchuwlyke gelaatstrekken, dat deszelfs aanblik volftrekt onverdraaglyk was. De heer en de vrouw van het huis lagen onder de bed-dekens zich byna tot water te zweeten, terwyl de verfchrikte dienstmaagd half zinneloos vódr het bed was nedergezonken,

In-

Sluiten