Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V2RTELLINGEET.

23t

fier, het welk anders beftendig toe was, na open ftond. De wind blies dus dojr den geheelen langen gang heen, en het daar door veroorzaakte gezuis geleek volmaakt naar het ruisfehen van een zyden kleed, dat zagt langs eenen ruwen muur fleept. De deur, welke, als gezegd is, niet zeer vast floot, wierd door den wind eenigemaalen kort agterëen zoodanig bewogen, dat bet volkomen fcheen als of iemand aan dezelve klopte.Dcze ontdekking was ons ten hoogften aangenaam, en maakte ons plotslyk weder bedaard. Geen onzer wilde den anderen bekennen , dat hy bevreesd geweest was , en ik voornaamlyk nam tot bewys van mynen leeuwenmoed , bet voorzeker laat genoeg genomen befluit, om nogmaals te onderzoeken, mwm

Hoe veele onverklaarde fpookverfchyningetr hebben niet hun aanzyn aan foortgelyke natuurlyke oorzaaken te danken l Zoo werd , b. v. den Kcurvorftelyken Brandenburgfchen hofprediker ursinus, toen hy na eene zwaare ziekte wederom voor de eerftemaal

zou-

Sluiten