Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, l8$

had. Eindelyk bukte hy, en hief het klein wezen, dat hem het bloed een weinig naar het kloppend hart gedreven had, lagchend in de hoogte. De angstvolle maagd fidderde ■voor den predikant, en vreesde elk oogenblik, dat het kleine gedrocht hem zyne vermetelheid duur zou doen betaalen. —. in. tusfchen zag zy fpoedig , dat haare bekommering en vrees beide ydel waren, en moest befluiten, het fpook in haaren arm te neemen, en te draagen.

Het was een regtöpftaande, cn met wit papier overtrokken — fuikerbrood. „ Maar, in 's „hemels naam," vroeg de predikant ,„ hoe „komt deze koopwaar om middennagt toch „hier? Zou dezelve misfchien door dieven „verlooren zyn?" In aanmerking van de mogclykheid van dit geval liet hy terflcnd den fuikerhandelaar, in wiens nabuurfchap het was, opwekken, en men bevond daadlyk, dat zyn gantfche winkel ledig gefloten was, Waarfchynlyk waren de dieven door den lantaarn van den predikant verjaagd, en

bad*

Sluiten