Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN» g

dezes verbaals juist zo gehoord te hebben, •nis zy het hier zullen wedervinden.

De heer van funk bekleedde, na den fhg van pultawa, den pöst van Zwcedfcbcn gezant by de Porie. De ongelukkige betrekkingen en ongemeene eigenzinnigheid van zynen Koning maakten hein. de uitoefening zyner pligteh zeer bezwaarlyk, en hy zag gich dikwils genoodzaakt in 't geheim naaf Demotica te gaan, om Karei's mondelinge bevelen te haaien. Op eene dezer reizen , die hy, om onbekend te blyven, en dewyl •de bekrompene omfhmdigheden van Zweden iiem alle onnodige onkosten deeden vermyden, te paard en enkel onder geleide van eenen kamerdienaar en een rydknegt deed, overviel hem de nagt in bet onherbergzaam gebergte tusfchen Rodosto en Adrianopel. Hy was van zynen weg afgedwaald, zyn paard was kreupel geworden , en het fcheen hem: even zoo gcvaarlyk, aan onbekende wooningen aantekloppen, als den nagt in het woud doortebrengen. Zyn kamerdienaar, die de taal van dat land magtig was, bood zich A 3 eiu-

Sluiten