Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö spook-

ingevallen, op te tekenen. .Spoedig echter werd hy door eene vermoeidheid overmeesterd, welke hy niet langer kon wedcrftaan; de oogen vielen hem by het fchryven toe» hy legde de pen op bet papier neder, en wierp zich, gekleed, op het voor hem toebereid leger.

- Hy viel terftond in eene onrustige flttimering, welke van angftige droomen verzeld was. Het beeld van zynen kamerdienaar, die de gezel zyner jeugd, en ten allen tyde meer de vriend dan de bediende zyns meesters geweest waszweefde onöphoudelyk voor zyne verbeelding, en meer dan eens kwam het hem voor, als of de overledene nevens hem knielde, cn hem om Gods wil bad, Hechts nog eenen last aan zyne in Koerland nagekatene vrouw aantehooren.. Nimmer echter fprak hy dien last uit; telkens als de heer van funk denzelven fcheen te zullen vernoemen, fprong hy met eenen fchrik uit zyne fluimering op; zoo dikwils hy weder inlliep droomde hy denzelfden droom.

In

Sluiten