Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s F o • ie¬

pen , werpt dezelve, zonder eenigen tegen{taxi te ontmoeten, op het papier, legt zich op nieuw op zyn leger, waar hy, in zynen mantel gewikkeld, nu de oogen niet weder op flaat. Wat de pen gefchreveh kon hebben, had hy zich geenen tyd gegeven om te onderzoeken.

Na eenen langen en pynlyken toeftand valt hy in een', diepen flaap, uit welken hy niet eerder dan door het kloppen van den rydknegt aan de van binnen gegrendelde deur gewekt wordt. Het is morgen, hy ziet om zich heen, en de pen, die wederom' overeind flaat cn fchynt te fchryven, herinnert hem daadelyk het nagtgezigt.

Doch hoe zeer veranderen de uiterlyke omftandigheden niet ieder voorwerp ! Dezelfde verfchyning, die in den nagt, en in zynen koortsachtigen toeftand tusfchen flaapen en waaken, hem zoo geweldig verfchrikt had, wekt nu daar het dag is, en hy zich door eenen genisten flaap verkwikt gevoelt, nog zyne nieuwsgierigheid. Hy treedt behoedzaam naar de tafel, en ziet

dat

Sluiten