Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I© S P O O K-

De door den flrop ten dood gehragte en weder vcrrezene muskettier Idee.

De ondervinding fchynt het voormaals nóg meer dan thans heerfehcnde geloof te rechtvaardigen , dat zulkcn, die eenen geweldigen dood geftorvcn zyn, veel meer tot vcrfchrikking der levenden terug kceren, dan die geencn, welken in vrede tot hunne vaderen zyn heengegaan. Ook de ondervinding van den verhaaler dezer gefchiedenis bevestigde eens dit gevoelen op zulk. eene overtuigende en fchrikbaarendc wyze,. dat hy, uit liefde voor zyne natuurgenooten, zich verpligt acht. dezelve bekend te maaken. Zy is volkomen gefehikt om de feeds. ontkemiende fpoojdoogehenaars, welkeralle

Sluiten