Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E Pv T E L L r N' -G £ ft* ff

alle wedervcrfchyningcn van geftorvenen ofwel geweldig ter dood gebragte menfchen voor eene volftrekte onmogelykheid houden, voorzigtig- 'te maaken. Het kan hen even als my gaan. Een booze vyand kan om hun ongeloof, uit. eene hinderlaag op hen locren, en hunne vrygeestery — al Ware het ook maar voor een' korten tyd — in het licht ftellen en te fchande maaken. Zie hier het verhaal .van myn ondervonden leerryk avontuur.

Na het eindigen van den zevenjaarigen Silefifchen oorlog bevonden. zich_ ongemeen veele buitenlanders in de ' koninglyke Pruis* fifche armee. Veelen defzelven fehepten welbehagen in het woeste foldaatenleven 'm het veld; doch ook in het. vreedzaam garnizoen den nek onder het juk eener ftrenge krygstuchr te buigen, was hunne zaak niet. Verfcheiden poogden dus tegen eed en- pligt te ontfnappen; cn inzonderheid muntten de Frcnfchcn daarin uit. Men was genoodzaakt ftrenge maatregelen: A 6 -ïe;

Sluiten