Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

12 s p o o k-

tc neemen, om deze weêrfpannelingen te beteugelen.

Dus werd in zekere ftad een Franscli jongman, idöe genaamd, dien het verlangen naar zyn vaderland tot eene driémaalige defertie verleid had, tót den ftrop veroordeeld. De galg was ten dien einde naby eene ftads - poort en het daarby ftaande foldaaten - wachthuis opgericht. Het lyk van id6e , aan' wien het vonnis den 31 Augustus 1764. voltrokken was, werd buiten de. ftad, naby eene bleckcry, begraven. Het was wel tc verwagten dat de arme zondaar nu de vrouwen, die hier het uitgefpanacn lynwaad bewaakten, nagtbezoeken zou geeven. In de daad verfcheen hy ook genoegzaam alle nagten, en verjoeg de bcangfHgden van de bleekery. Zulkcn, die mogten vermoeden dat onder dit fpookmasker wel een locze dief verborgen geweest kon zyn, dient tot naricht, dat de bewaakfters nimmer veiliger voor dieven, geweest waren dan thans, en dat zy, zoo •ba. het mefrgenrood den nagtwandehiar verjaagd!

Sluiten