Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

13

jfaagd had, altoos het lyn waad voltallig we» dervonden. Het halve bewys , dat deze verfchyning eenen bovcnnatuurlyken oorfprong konde hebben, was dus middagklaar.

Intusfchen verbreidde zich het gerucht van deze verfchyning door de gantfche ftad, cn behoorde overal en in alle gezelfchappen tot de orde van den dag. Het geen de niet algemeen ingang vindende wonderbaarlyke verhaalen der bleekerinnen de grootfte geloofwaardigheid byzette, waren de verzet keringen der fchildwathten 3 die den misdaadigcn, nu hier, dan daar, meenden gezien te hebben..

De ongelukkige had een wit kleed, met zwarte linten belegd, van eenige medelydende fchoonen ten gefehenk gekregen; en hjerïn was hy gefteaft en begraven geworden. In deze kleeding verfcheen hy nu ook na zynen dood. De gefchicdenis van dezen overal fchrikverfpreidenden geest wies dagelyks als een voordrollenden meeuwbal. Eindelyk verfcheen de arme zondaar zigtbaaA z ECJT

Sluiten