Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-8 S P O O K-

Het floeg elf uuren. De aflosfenden kwamen uit de wachtkamer, en ieder ging naar zynen post, waarvan .eenigen verre af waren. Na verloop van een klein vierdedeel uurs kwamen de afgelosten terug. Wy hoorden, kwartier over elf uuren , dengewooneh roep der fchildwachten, en om half twaalf wederom. Onmiddclyk daar op ging het, trap! trap ! met haastige fchreden het huis in, cn vervolgens in de tegen over de onze gelegene wachtkamer. te Wat is dat" ? vroeg de luitenant ontfteld. *> fk geloof dat de fchildwachten weder „j van hunne posten aftopen", hernam ik, insgelyks een weinig ontroerd. Nauwlyks had ik uirgefproken, of het klopte zag:jes aan onze kamerdeur. Wy keel.en elkander aan; de officier verbleekte, en — ik geloof dat hy het zelfde aan my bemerkte. Het licht op de tafel brandde flechts duister , en dit maakte het volgende toonecl nog akeliger..

Het klopte ten tweedenmaal; ik greep au moed en tisepikam linnen. Maar, 6

tc-

Sluiten