Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JU»

SPOOK-

metelen befpot werden, beledigde myne eigenliefde. Ik nam dus het befluit de zaak te onderzoeken. Ik verzamelde al mynen moed, fnüitte fidderend het licht, nam het in de linkerhand, en ging nu op den misdaadigeri los. Eene yskoude huivering greep my aan, toen ik nader kwam. Het fcheelde niet - veel, of ik ware weder teruggekeerd. Dan, myn befcherm-engel gaf my by den moed ook kragten. Ik fchoot op het fpook toe, vatte hetzelve by de borst, en voelde — vleesch. en been.

Myne magtloosheid was nu plotsling verdweenen. Ik friet den vermeenden , doch,indien men wil, nu meer werklyken armen zondaar, onzagt tegen deopenftaandedeur, zoo, dat dezelve zich floot. „ Schurk ! wie zyt gy ?" vroeg ik op eenen niets minder dan bedaarden toon. 'Er volgde echter geen antwoord. Myn zoo geheel onverwagt gedrag fcheen het fpook nu even zoo fterk te vcMchrikkcn, als hetzelve te vooren fchrik aangejaagd had. Intusfchen had myn zoo fpoedig weêrgekeerde moed my byna even zoo fpoedig weder

ver-

Sluiten