Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

2J

verlaaten, toen ik, op denzelfden barfchen toon, myne vraag herhaalde, en nog geen antwoord kreeg.

Eindelyk onderwierp het fpook zich, en riep met eene bcfchroomde Hem : „ Myn„ heer! mishandel my toch niet!" Een duchtige kinnebakflag verzelde de nogmaalige vraag : „ Schurk ! wie zyt gy ?"

„ Ik ben — de fecrctaris — z.... —Hamerde het fpook verward. Deze weinige woorden maakten den tot hier toe fpraakloozen officier weder fpraakzaam. De uitdrukkingen van den hevigften toorn, vloeken cn verwenfchingen overftroomden nu den moedwilligen fecrctaris. „ Steek den hond dood; „ fteek hem dood!" dit bevel gaf hy myverfcheiden maaien.

Gelukkig echter herinnerde ik my in de drift, waarin ik ook zelf was, dat 'er om. .Handigheden zyn, in welken men ook zelfs de wetten niet moet gehoorzaamen; want ik zag nog juist ten regten tyde in den hond den mensch. In plaats van fpookenbloed te vergieten, onderzogt ik dezen nagt-avonturier

op

Sluiten