Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fc4 SPOOK-

Eene befcheidene herinnering aan het voorge. vallene werkte intusfchen volkomen naar mynen wensch op den gedrongen heer luitenant. Hy deed my het genoegen, van zich met my, een oogenblik, in gedagten, in de plaats der fchildwachten te ftellcn; en toen eerst ylden wy, tot herftelling der orde, naar de groote wachtkamer.

„ Waar zyn de fchildwachten?" vroeg de luitenant ftreng.

„ Zy zyn hier ingekomen," was het antwoord, „ dewyl de arme zondaar zich alle „ oogenblikken vertoonde." Hy deed den vreesachrigen nu een fcherp verwyt, en dreef hen met eenige ftooten naar hunne posten te mg. Verheugd, dat zy, daar zy de fpitsroeden verdiend hadden, zoo goedkoop daar af kwamen, ylden zy naar de plaats waar zy behoorden; doch nauwlyks bemerkten zy het aan de barrière {taande fpook, of zyftooven, •als van den donder getroffen, te rug. De luitenant beval nu eenen onder-officier de poort te openen. „ Terftond, terftond,"

was

Sluiten