Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, 29

logementen tot boven de dakvengfters op • gepropt waren.

Het .tweede bataillon van het toenmaalig hufaaren-regiment G...., by het welk ik, als auditeur, te gelyk den post van regiments - kwartiermeester waarnam, cantonneerde ten dezen tyde in het dorp Kelsierlach, drie uuren van Frankfort. Myne dienstverrichtingen maakten het noodzaaklyk dat ik dikwils, en fomtyds eenige maaien 's weeks, in Frankfort moest zyn. Zoo onaangenaam my het oponthouden deze ftad t'elken rcize was, dewyl ik byna nooit onder dak kon komen, maar terftond na het afftygen ftaandevocts myne zaaken afdoen r en na verloop van eenige uuren weder moest vertrekken, even zoo aangenaam was my daarentegen bet ryden van den fchoonen, door een bosch van byna drie uuren loopenden, eflen flraatweg, weiken ik ongelyk veel aangenaamer vond dan dien, welke in de laagte langs den Ma in over Scliwanhdm en Nisderradt ligt, hoewel men hier eenige dorpen cn'landhuizen aan: - - . B 3 treft,

Sluiten