Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2*

SPOOK-

fte nut kon verwagten. Daarenboven behoorde myne eerste zorg te zyn, zonder verwyl myn paard weder te bekomen. Alle verdere opmerkzaamheid voor de verfchyningen ware dwaasheid geweest.

Ik l'prong dus het bosch in, en vloog mynen fchimmel agter naar. Deze liep op een' Herken draf, en drong, met wyde fprongen, fteeds dieper in het bosch. Ik verdubbelde myne fchreden en volgde hem, doch vergeefs, hy was fpoedig buiten myn gezigt; ik ftond midden tusfchen de digte boomen en ftruiken, moest het naarloopen opgceven, en wist niet waarheen. ——— De fchrikgeftalten waren my nu onverfchillig geworden: want het verlies van myn paard ging my. ter harte. Dat bet nutteloos was, langer in het bosch rond te dwaalen , zag ik duidelyk in. Naar Keislerbach om hulp tc gaan, was tc wydloopig, dewyl hetzelve anderhalf uur van dèir lag. Ik bcfloot dus naar den veel naderby liggenden Ja* gerhof terug te keeren, en van daar volk uit te zenden om myn paard te zoeken.

Ten

Sluiten