Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40 SPOOK-

pluimen, op zyn hoofd had gezet, zag ïfc myne witte geftalte, die met het opperfte einde byna tot de takken der boomen reikte;, levendig voor my ftaan.

Het ketengerammel was veroorzaakt geworden door zyne wapenen; want hy was in volle toerusting, met carabyn en fabel, waaruit ik met zekerheid betloot dat hy te paard moest geweest zyn.. Terwyl ik hem eenige hulp trachtte toe te brengen, deed ik hem verfcheiden vraagen, doch hy was zoodanig befchonken,dat by,noch zyne tong gebruiken , noch zyne zinnen verzamelen kon. Ik gaf dusjde hoop op, om eene nadere opheldering van hem zelf te bekomen , en moest my vergenoegen met hem voor eenen ryksvorstelyken hufaar erkend te hebben.

Zyn paard befpeurde ik nergens, nicttegenftaande ik dit fchriktooneel nu wat naauwkeuriger onderzogt, om misfchien ook insgelyks de dikke Slang op te fpooren. Slechts weinige fchreden verder vond ik dezelve ook, op de oude plaats cn in dezelfde beweging» Het was het geheele zadeltuig, niet

mm-

Sluiten