Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 43

jeugd en vrolyke geiiartheid ftrektcn my ter aanbeveeling; ik werd fpoedig bekend en overal gaarne gezien. Inzonderheid genoot ik de befchenning van eenige dames van rang, onder welken voornaamlyk mevrouw van x... my men eene ongemeene hartelykheid den voorrang gaf. Ik was fchrandcr genoeg om de voordeelen niet tê verwaarloozen., welke de gunst dezer vrouw, die in haar dertigfte jaar nog voor fchoon kon gehouden worden, en wier vernuft en geestigheid in alle gezelfchappen, waar zy verfcheen , den toon gaven, my kon verfchaffen; en myne eigenliefde veroorloofde my niet zulk eene fchitterende verovering te vcrönachtzaaraen, hoewel myne genegenheid tot een ander voorwerp - overhelde. Freule van. p.... verëenigde aan de voorrechten Van de edelfte gcltalte, en van een zeer geöeffend verftand, den frisfehen bloei van agttien jaaren, en die verrukkende betovering der maagdelyke ingetogenheid, welke bet hart, dat zy eenmaal getroffen heeft»

voat

Sluiten