Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

spook-

yoor altoos en met onbreckbaare banden kluistert.

Zedert den dag van myne aankomst in het bad, had ik haar myne hulde bewezen. De dans bad onze kennismaaking gevestigd;* doch de tegenwoordigheid haarer moeder, welke niet gaarne de al te icverige aanzoeken fcheen te zien van eenen jongeling, wiens ftand en jaaren geene emftige oogmerken deeden vermoeden, hield my in bedwang. De fchyn van koelheid, met welke freule van p.... van tyd tot tyd my begon te vermyden, maakte mynen hoogmoed gaande; eenige fyne fchcrtferyën van mevrouw van x ... werkten niet minder op my, en ' de wensch om my wegens de ongevoeligheid myner beminde eene foort van voldoening te verfchaffen, had ten minften even zoo veel aandeel aan de zegepraal haarer medevrijster , als de bevalligheden dezer, in de daad zeer bekoorlyke vrouw.

Ik ga de omilandigheden van drie of vier weekei> verby, welken, uit hoofde..dat freule

van

Sluiten