Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

de groef', cn myn rydknegt kwam nevens my cn vroeg of ik hem geroepen had? —■ Dc dag begon aan te brecken.

'Er ontftond nu eene zonderlinge woordwisseling tusfchen my en den rydknegt; ik hield ftaande dat hy geflaapeh moest hebben, indien hy alle die lieden niet gezien bad, welken ons ontmoet waren; hy verzekerde het tegendeel, doch zweeg eindelyk ten laatften, dewyl hy waarfchynlyk niet fteeds waakende geweest was. De jockey Hiep zoo vast, dat by van zyn paard rolde, zoo dra hetzelve, nevens het myne, ftilftond. Ik ftecg nu ook af en ging een eind wegs te voet, om my geheel te herftellcu. Thans eerst wierd ik gewaar dat de muziek had opgehouden. Ik was echter nog fteeds zoo vast van de wezenlykheid der verfchyningen overtuigd, dat ik op nieuw begon mynen bedienden over de fraai gcklccde dames te ondervraagen; hij wist echter niets anders, dan dat ik op het laatst overluid gepraat had; doch myne woorden had hy niet verftaan. —- •—

lk

Sluiten