Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

Ik heb tot hier toe, zonder door aanmerkingen te vviilen afbreeken, nauwkeurig den. loop der onderfcheidene aandoeningen befchreven,dieby my ia dezen nagt elkander opvote* den. Dat ik daarin der waarheid volkomen getrouw gebleven ben, kan ik bezwoeren j de verfchyningen, inzonderheid de Matste, hadden ceneu diepen indruk op my gemaakt, cn ik verbeeldde my, den gantfchen tyd door, by myne volkomen bewustheid geweest te zyn. Daarin echter lag juist de dwaaling, en'het werd niet bezwaarlyk voor my, om by nadere bezinning den grond dezer zeldzaame beguicheling te verklaaren.

Die fcbijnbaare toeftand van rust was niet anders geweest, dan eene volledige bedwelming, welke zeer natuurlyk op de voorafgegaane .hevige fpanning myftér zcum moest volgen, cn die,„naar den weg, welken ik af, geleed had, te oordeelen, wel eenige uuren kon geduurd hebben, hoewel hy my, daar jkmy flcchts eenen half waakenden toeftand herinnerde, zeer kort voorkwam. Eén denk.

C 2 beeld,

Sluiten