Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. g£

levendig droomgezigt, verdwynt zekerlyk al het merkwaardige daar van; echter verbeelde ik my, dat hetzelve, door vergelijking met menige zonderlinge geestverfchyningen, niet zonder nut kan aangevoerd worden. Ik ben in het vernaaien van al het "voorgaande zoo omftandig geweest, om de gefteldheid, in welke ik my bevond, nauwkeurig tc fchetfen. Door de vrolykheid, waarin ik een* gemimen tyd had doorgebragt, kon myne verbccldingskragt zich ook niet anders dan yrolyke beelden fcheppen. Hoe zoude het .".chter geweest zvn wanneer eene treurige verkeering, onder tegcnovergeftclde omfhndigheden, eene geheel andere zielsgefteldheid in my veroorzaakt had ? Hoe, wanneer ik, iu plaats van tut den bonten kring der vreugde te komen, my juist dezen avond van het fterfbed van eenen geliefden vriend had losgefcheurd ? Ook onder zulke omftandigheden hadden de drie doorgewaakte nagten kunnen voorby gegaan zyn; en waarlyk,dc gewrochten des treurigen kommers, de hevige gemoedsbewegingen der diep grievende fmerC 4 ten

Sluiten