Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5<5

SPOOK-

ten zouden niet minder geweldig op myn ïigchaam eri myne ziel gewerkt hebben! Hoe, wanneer ik met de overtuiging, dat de ftcrvende vcelligt dezen nagt niet zoude overleven, hem had moeten verlaaten? Zou in dat geval myne verbeeldingskragt , in plaats van de muziek cn de fraai geklccde danferesfen , zich niet doodkisten , lyhgezigten en de akeligheden van een fterfbed gefchapen hebben? — En hoe, indien juist in dezen nagt dc zieke werklyk overleden ware '? Of indien hy — het geen toch na zulk eene fmertelyke fcheiding waarfchynlyk het geval ware geweest — hevig naar my verlangd had; zoude ik dan niet op de wezenïykheid der geziene verfchyningen gebouwd hebben? Te meer, daar, by de gewoonebygeloovigheid van den gemcenen man, myne bedienden als dan voorzeker niet onverfchiilig zouden zyn gebleven, maar door hunne vreesachtigheid my in myn.n waan vcrfterkt hebben!

V,

Sluiten