Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Cf

rydtuigen kwamen ontwyfelbaar vóór den wind, van den kant van Borafcmx; den paarden van myn' vader, integendeel, die van Bayonne kwamen, wierden de lütdampingen der doode dieren tegen gewaaid. Daar komt nog by, dat dc landwegen in Frankryk ten minften vceriig voeten breed zyn, cn de ftraatweg in het midden fcheidt de beide daar nevens loopende zandwegen (welken by goed weder nieer gebruikt worden dan de cigenlyke postweg) zoo ver van elkander; zoo dot men ligt kan bcgrypen, hoe de paarden der beide . rydtuigen, die ongehinderd voorby rolden, niets van de uitwaafeming riekten, welke de paarden van mynen vader, juist daar, waar de moorddadige blikfemftraal nedergefchoten was, zoofchuw gemaakt had.

VL.

Sluiten