Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 69

zien, of op twee plaatfen te gelyk ligchaamlyk te verfchynen. De magister loochende diergclyke verfchyningen, voor zoo verre zy op eene bovennatuurlykc wyze plaats zouden hebben, volftrektlyk.

Op zekeren dag onderhield men. zich'over geheel andere onderwerpen. Men vond nodig een boek ir^ te zien, om de eene of andere aangevoerde ftelling daar door te bevestigen. De magister was in de boekverzameling van den vrybeer zeer goed bekend, en ging naar de bibliotheek om het boek te haaien, dat het verfchil hunner gevoelens beflisfen zou. By de intrede in deze kamer vond hy den baron, dien hy zoo even beneden gelaaten had, reeds hier, en bemerkte duidelyk dat hy zich van den ftoel, op welken hy zat, naar hem toe wendde, en hem met een eenigzins ftuursch gelaat aanzag, Hy verfchrikte hevig: want eensdeels begreep hy niet hoe de vryheer zoo fpoedig hier gekomen kon zyn, en andersdeels bevreemde hem de wyze, op welke hy hem hier ontving. Dewyl intusfchen de magister,

al-

Sluiten