Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7P

SPOOK-

alvoorens in de boekéry te gaan, nog op zyn (kapkamer geweest was, zoo meende liy, dat de baron in dien tusfchentyd zelf bet bock fpoedig had willen zoeken, en hem dus w-as voorgekomen. Hy trok dus de deur terftond weder toe, en ging naar de benedenkamer terug. Hy verönderftclde daarby, dat de baron liever ongeftoerd wilde lezen, en hem weldra zou volgen. Doch hoe groot was nu eerst zyne verbaasdheid, toen hy by zyne terugkomst in de benedenkamer bevond, dat dezelfde baron, zyn vriend, nog op dezelfde plaats zat, waar by hem te vooren had gelaaten. - De zigtbaare verlegenheid van den ongeloovigen magister ontging den baron niet, noch ook zyne houding, welke duidelyk verried, dat hem iets onaangenaams moest bejegend zyn. Op de deelneemcnde vraag, wat hem wedervaaren was, antwoordde de magister zonder agterhoudendheid en lagehende, dat hy aan dubbel - verfchyningen begon te gelooven. Echter voegde hy, als een denkend man, daar by: „ Ik moet

„ zeer

Sluiten