Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. «*L|

„ zeer dwaalcn zoo niet de heer baron „ zelf mjc. fchertfend tot dit geloof heeft wik „• len bekeeren. Vergun my dat ik nog „ eens naar de boekcry ga, om my van „ den aart dezer in de daad zeer mislei„ den de begoocheling ten volle te over„ tuigen." De baron zelf verzelde hem. Ily moest zelf onderzoeken, meende hy, of ook hy zich buiten zyn eigen ligchaam nog zien kon.

Een man als de magister rötsciier kon omtrend deze begoocheling, hoe vervoerend dezelve ook was, niet lang in" dwaaling blyven. De baron N°. twee wendde zich wel, by hunne komst in de boekenkamer, wederom naar den baron N°. cén en den magister; doch reeds de volkomen gelykvormigheid in de beweging van den baron NQ. twee, deed den magister in den laatften een levenloos beeld vermoeden, en hielp hem teritond op het fpoor van den waren famenhang der zaak. By nader onderzoek van het vermeende fpook bleek het, dat de heer van reisewitz zyn zeer

ge-

Sluiten