Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j6' s p o o k-

teling in Zweden, welke den graaf brahe en den hofmaarfchalk horn het leven kostte , werd de koningin als eene der hoofdöorzaaken aangemerkt, en 'er ontbrak niet veel aan , of de toenmaals zegepraalende Huten zouden bet vergoten bloed op baar gewroken hebben. In dezen bedenkelyken toeftand Schreef zy aan haaren broeder den prins van Pruisfen, om raad en hulp van hem te verzoeken. De koningin kreeg geen antwoord; en dewyl de prins fpoedig daar na ftierf, zoo vernam zy nooit waarom hy niet geantwoord had. Zy droeg derhalven swedenburg op, hem daar naar te vraagen, en deed dit in het byzyn der ryksraaden, de graaven t.... en h... De laatsten , die den brief onderfchept had , wist zoo wel als graaf t... waarom geen antwoord op denzelven gekomen was, en , beiden befloten gebruik re maaken van deze omftandigheid, om de koningin hun gevoelen over veelerlei dingen te doen weeten, bet welk zy hoopten haar op de volgende wyze te doen begrypen.

Sluiten