Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

79

Ter bevestiging van deze zeer natuurlyke verklaaring van den onnatuurlyken omgang van swedenburg met geesten, maakt nog een ander zeer geloofwaardig man, in het genoemde fchrift, bladz. 311, het volgende verhaal bekend.

Ik bevond dat men in Stokhohn byna algemeen geloof hechtte aan het gerucht, dat swedenburg de koningin louisa ulrica byzondere narichten had medegedeeld van haaren overledenen broeder, den prins van Pruisfen: narichten, die onmiddelyke betrekking hadden op omflandigheden, die niemand dan de koningin en den prins waren bekend geweest. Verfcheiden verzekerden zelfs, dat de koningin, welke swedenburg , om de echtheid zyner geestenziener^ te beproeven, den last gegeeven had om haaren broeder deswege te ondervraagen , zigtbaare blyken had gegeven van den grooten fchrik, toen de profeet haar deze narichten gcbragt had.

Daar de koningin my den vryën toegang toe haar veroorloofde, nam ik eens de gel»D 4 Len-

Sluiten