Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK

genheid. waar , baar , omtrent de waarbeid>' van dit alöm verbreid gerucht te yraageir. Zy antwoordde my lagchcnde, dat ook haar dit vertclfel bekend was, zoo wel als de gronden, op welken, veele menfchen9 tegen hunne berecc overtuiging aan, hetzelve ge;ioof poogden by 'te zetten. De zaak had zich op de volgende wyze toegedraagen.

Swedenburg had in zyn gefprek, waar ■by zy (de koningin) hem allerhande tegenwerpingen gemaakt had tegen de mogclyloheid zyner nagtgezigten,aangeboden, haar van de waarheid derzelve door daadzaakea 'te- overtuigen. Hier op had zy hem gelast, den geest van haaren overledenen broeder te/ ondervraagen wegens den zin van eenige uitdrukkingen, die haar, by een met hem gehouden, en door toeval afgebroken gefprek,. duister gebleven waren; zy bad hem ten dien einde ondcrfch.idcne omftandigheden van dit gefprek, als: de plaats en het onderwerp, nader opgegeeven; en swedenburg was van haar afgegaan met de verzekering van haar, binnen korten of

hm--

Sluiten