Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

81

Jangen tyd, bericht te zullen brengen van bet gevolg van zynen last. Die bericht was ha:r echter nooit geworden. Swedenburg had zigtbaar de gelegenheid vermyd om met haar in gefprek te komen, en haar tot tweemaal toe, dat hy zulks niet had kunnen vermyden , gezegd, „ dat hy den „ heer (naamïyk den geest Van den prins) „ nog niet tot fpreeken kon brengen." Ook had hy daar by te kennen gegeven : „ het „ hing niet van hem af, om zekere geesten „ tc fpreeken wanneer en hoe hy wilde; „ 'cr konden jaaren verloopen alvoorens, de „ heer zich liet vinden'. Oproepen kon hy s, wel, doch hy mogt geene verkiezing maa„ ken in de geesten; veelmeer moest hy niet ,, alleen zich laaten welgevallen of een geest „ hem met zyn gefprek wilde vcrëeren, „ maar ook wie zulks wilde doen, en waar

hy het wilde doen. Zy moest dus nog „ geduld hebben."

Dit geduld is echter door geen gevolg bekroond geworden. Swedenburg is geilorven zonder den heer ooit tot fpreeken Dg t€

Sluiten