Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

der! grootmoeder /" Dit was ten hoogde» raadfelachtig voor den ouden man, en nimmer had hy zyne lievelingen minder verflaan dan thans. Intusfchen befloot hy de zaak te onderzoeken. Nauwlyks had hy den eerftén voet in de kamer gezet, of hy fchrikte hevigr hy zag zyne begravenc vrouw ligchaamlyk in dc opene doodkist liggen, cn vertrouwde zyne eigene oogen nu zoo weinig, als te vooren de knaapen.

Daar ftond hy als verfteend, zonder zoo terftond tot een nader onderzoek dezer onbegryplyke verfchyning te kunnen befluiten. Het gefebreeuw der kinderen had intusfchen de buuren derwaards doen komen, waar van eenigen in perfoon de overledene naar het graf hadden helpen draagen. Schrik en verbaasdheid overmeesterden hen allen, en maakten hen in het begin allen even onbekwaam om het raadfel op te losfen. Intusfchen overtuigde' men zich eindelyk door drie onderfcheidena zinnen, naamlyk door het gezigt, het gevoel cn den reuk, dat het fpook een wezenlyk lyk , en wel dezelfde grootmoeder was3 welke zy

voor

Sluiten