Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Q$

hy my , om my zyn klein kersgefchenk te brengen, en bet myne in de plaats te ontvangen. Wy verzelden ieder ons gefchenk met eenige dichtregelen. Wy lazen dezelven, lagchten om onze invallen, lp raken van de bygelovige gebruiken, die ten dezen tyd plaats hadden , en zoo floeg het zeven uuren. Dilthey ging naar zyne wooning , en ik begeleidde hem dervvaards. Zyn oom kwam juist uit zyne kamer; cn daar hy my bemerkte , nodigde hy my dien avond by hem te blyven ecten.

Tegen tien uuren ging ik naar myne wooning terug. Dewyl ik niet gedagt had zoo lang te zullen wegblyven , zoo had ik ook myne lamp niet uitgeblaazen , en ik vond dezelve nog brandende. Nauwlyks was ik de kamer ingetreden , of ik befpeurde aan den wand drie groote menfehelyke fchaduwen. Ik gevoelde eene kleine huivering; intusfchen bemerkte ik fpoedig, dat de middelfte van my was, dewyl zy met my dezelfde beweging maakte ^ dan ik kon maar niet begrypen,

wie

Sluiten