Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104

SPOOK-

den wy een' werktuigkundigen , die , door middel van eenen brandfpiegel , een zyner konststukken , volgens de-bekende regelen der optica gericht had, en dus, hoewel toevallig en zonder oogmerk, de bewerker van deze zoo fpookachtige en wonderbaarlyke verfchyning geweest was.

„ Ik arbeide," dus verhaalde de foldSat , * „ by dezen konstenaar , die my fomwylcn „ werk mede geeft naar myn kwartier. Vóór „ eenigen tyd nam ik eenen tamclyk grooteri „ brandfpiegel mede , om denzelven in eene „ lyst tc zetten. Deze bekwam, op eenen „ avond, toevallig , onder den arbeid, eene ,, zoodanige plaatfing tegen het licht en myn „ kamervengfter , dat de brandfpiegel de „ lichtftraalen door dit vengfter naar een der „ kerkvengfters heen wierp. Eensflags werd „ ik nu in mynen arbeid geftoord, door een

gerucht , het welk eenige faamgeloopen „ menfchen op de ftraat maakten. Dit be„ woog my uit nieuwsgierigheid het vengfter t, te openen ; ik hoorde dat men van een „ wonderbaar licht in de my zoo nabyzynde

» Jefui-

Sluiten