Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H06 S t> O Ó K-

„ naar de regelen der konst en der voorziet!-. „ tighejd inrichten. Dus vond hy terftond in 5, myne kamer eene zwarigheid, welke weg-. „ geruimd moest worden ; want hy zeide , „ dat, indien wy geene andere-kamcr konden „ krygen, uien dan fpoedig zou bemerken, „ waar het licht van daan kwam.

„ De waard werd dus hier over geraad5, pleegd, en in het geheim ingewyd. Men „ floeg dit kleine zolderkamertje voor, de„ wyl deszelfs vengfter van beneden van de „ ftraat af' niet ?igtbaar was. Hier werd nu

ook fteeds, tot op dit oogenblik toe, de „ zaak uitgevoerd. Myn flaapmakker moest „ dan altoos"loeren wat op de ftraat voorviel, „ en my 'naricht daar van geven. Ik liet „ daarom ook het licht in de kerk niet zien , „ toen de heer generaal dezelve deed openen. „ Zoo( dra ik echter vernam, dat zy Weder„ om gefloten was, kwam ook het licht we» „ der ten voorfebyn. Even zoo was ik ook „ dien nacht, toen de wacht het bedrog ligt „ zou hebben kunnen ontdekken, voorzich„ tig genoeg om geen licht te doen fehynen;.

„ en

Sluiten