Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. lOp

gevoelens , die hen tot doods - profeeten maaken.

Zyn nu dc ambten van doodgraaver en nagtwaaker in denzelfden perfoon vereenigd (het welk in kleine fteden niet zeldzaam is) dan bloeit ook dc konst dezer waarzeggcry aldaar by uitnemendheid. — De verëeniging dezer twee ambten heeft, onder anderen, plaats in het Maagdenburgsch landlfeedjc Sandau , by Havelhcrg. Het zou te veel liefde verraden voor myne vaderftad , wanneer ik dezelve wilde vryfprecken van alle bekwaamheid tot het zien van geesten, — dat wil zeggen van onzigtbaare wezens, — en van alle geloof aan eene foort van alwetendheid dezer doods-profeeten, die niet zelden tot de domfle clasfe van menfchen behooren. — Neen, het is ook hier even als overal..

Hoe onbedrieglyk echter de verfcliyhingéö zyn, welken ook hier de nabyzynde fterfgevallen aanduiden, daar van geeft ons gravenstein , weïgefteld doodgraaver en nagtwaaker aldaar, het volgend fpreekend bewys: cravenstein had, in eenen helderen lenteE 7 nagt

Sluiten