Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uo

S POOK-

nagt van her jaar 17-97;, met zynen dcntoonigcn hoorn, het fpook-uur geroepen, en pas zoo even aandachtig gezongen :'

„ Dat de zwarte nagtgezigten „ Ons niet fchriklyk mogen zjm!" toen evenwel nog plotslings eene geestachtige gedaante digt langs hem voorby zweefde, cn den armen verfchrikten man genoegzaam deed verftyven. Hy herkende dezelve, overtuigend voor de dubbelverf liyning van den toenmaals juist op het ziekbed liggenden beer christia vn herper.s. Deze grysaart, die reeds zedert drie maanden krank had gelegen, cn kragteloos zyne ontbinding te gemoet had gezien, woonde niet verre van het'kerkhof. Dit was te gelyk de begraafplaats , van waar de nagtwaiher den vooripo kenden geest ook. gemeend had te zien komen. — Veclligt had hy , uit voorzorg, de aanftaande .rustplaats van bet terugblyvend' lyk van herpers wezen bczigtigen. — De geest, die, zeer langzaam , digt langs het ziekenhuis heenzweefde, was van het hoofd tot de voeten wit. Deszilfs geftalte, die in het maanlicht

dui-

Sluiten