Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. iii

duide lyk zigtbaar was, geleek ten volle naar die van herpers. Het was het bleek gelaat van eenen reeds geftorvencn. Onze geestenziener twyfelde dus geheel niet aan den nabyzynden dood van herpers, te minder,.daar hy de verfchyning zeer fterk en van naby befchouwd had.

Nauwlyks was de dag aangebroken, of hy maakte dit" wonder aan alle geloovige zielen fn het fteedje bekend. Opmerkzaam en huiverend luisterde men naar ieder woord van den doodsvoorzeggcr, dienstvaardig en deelnemend verhaalde men dit geval overal weder; en binnen weinige uuren wist het gantfche fteedje, wat neef herpers, hoewel hy dien morgen nog leefde, naar de voorzegging van den nagtwaaker, nu wel fpoedig te wagten ftond.

Natuurlyk nam niemand de waarzeggcry van gravenstein meerder ter harte, dan de eigene kinderen van herpers : zyne dochter , vrouw van schwazen, by welke by geheel op zich zclvcn eene kamer bewoonde, en zyn zoon, dc nabuurige bakker herpers: belden

yi-

Sluiten